Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

wiarygodny partner w biznesie

PILNE ! POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE dla kujawsko - pomorskich firm!

Data publikacji: 2020-10-29

link z dokumentami do pobrania 

https://www.farr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=376&Itemid=78

Informacje dotyczące instrumentu finansowego:

 1. Pożyczka Płynnościowa FPWP POIR

Pożyczki Płynnościowe udzielane na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19

 

2. Cel na jaki można uzyskać pożyczkę

1. W ramach Instrumentu Finansowego – Pożyczka Płynnościowa POIR finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

2. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo inwestycyjne, w tym np.:

1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

2) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,

3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

4) zatowarowanie, półprodukty itp.,

5) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy,

6) bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

3. Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy.

 

3. Warunki udzielania pożyczki

Parametry pożyczki

1. Łączna kwota Jednostkowej Pożyczki POIR nie może przekraczać:

1) dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Ostatecznego Odbiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo

2) 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo

3) jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

2. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.

3. Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

4. Oprocentowanie: Pożyczka jest połączona z dotacją na pokrycie odsetek umownych, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów.

5. Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki.

 

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedsiębiorstwo ubiegające się o pożyczkę musi wykazać, iż na dzień 31.12.2019r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji, a obecnie:

- znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19, lub

- jest nią zagrożone.

 

4. Zabezpieczenie pożyczki
W przypadku pożyczki do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco z deklaracją wekslową.

Dla pożyczki o wartości powyżej 100 tys. zł zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie, które może stanowić poręczenie osób trzecich, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeniowego oraz inne zaakceptowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

 

5. Rozliczenie pożyczki

Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 180 dni na wniosek Pożyczkobiorcy.

 

link z dokumentami do pobrania 

https://www.farr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=376&Itemid=78


zobacz wszystkie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.