Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

wiarygodny partner w biznesie

Poręczenia dla OPP

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. udziela indywidualnych poręczeń spłaty kredytów i pożyczek Podmiotom Ekonomii Społecznej posiadającym status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). 

Organizacje Pożytku Publicznego to podmioty spełniające wymagania określone w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), wpisane do Wykazu organizacji pożytku publicznego prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i posiadające stosowny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań określonych ww. ustawą.

Rodzaj poręczanych instrumentów finansowych
 • pożyczki obrotowe
 • pożyczki inwestycyjne
 • pożyczki inwestycyjno-obrotowe
Warunki które musi spełnić OPP
 • prowadzi działalność gospodarczą, działalnośc statutową odpłatną lub nieodpłatną,
 • prowadzi działalność gospodarczą i posiada siedzibę na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • złoży odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją,
 • nie jest w stosunku do niej prowadzone postępowanie układowe, ugodowe bankowe, liwidacyjne lub upadłościowe,
 • nie ma zeległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
 • posiada zdolność kredytową pozytywnie zweryfikowaną przez instytucję finansującą,
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej
Poręczenie TFPK może być udzielone w szczególności na:
 • nabycie środków trwałych,
 • budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
 • zakup wyposażenia,
 • zakup materiałów i surowców niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia,
 • zakup oprogramowania,
 • pokrycie kosztów i innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu,
 • prefinansowanie przedsięwzięć mających przyznane środki w ramach projektów krajowych, unijnych i innych,
 • pokrycie kosztów bieżącej działalności OPP
Warunki poręczeń na rzecz OPP
 • poręczenia udzielane są w złotych do kwoty z góry oznaczonej,
 • wysokość poręczenia – do 50% wartości pożyczki,
 • maksymalna kwota jednostkowego poręczenia – 50 000 zł,
 • maksymalne, łączne zaangażowane w jeden podmiot – 50 000 zł,
 • maksymalny okres poręczenia - 66 miesięcy,
 • zabezpieczenie - weksel własny in blanco
Prowizja za poręczenie

Z tytułu udzielonego poręczenia fundusz pobiera prowizję. Prowizja wyliczana jest za okres od daty zawarcia umowy poręczenia do terminu ważności poręczenia i pobierana jest w okresach płatności rat odsetkowych na rzez instytucji finansującej. Szczegółowe warunki pobierania prowizji określa umowa o udzielenie poręczenia.

Dokumenty potrzebne do otrzymania poręczenia znajdują się tutaj.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.